اسپري

* جهت اماکن با نياز به صرفه جويي بالا در کنار فشار مناسب

*ساخت کشور آلمان
* جهت استفاده در طبقات بالاي ساختمان هاي
* داراي افت فشار
* خروجي 3-5/4 ليتر در دقيقه
M22   M24

NEOPERL