انواع کاسه روشویی کابینتی ، رو کابینتی ( رو سنگی یا رو کار ) ، زیر کابینتی ( زیر سنگی )

رو کابینتی با جای شیر (4)

رو کابینتی بدون جای شیر (2)

کابینتی (6)